Tag Archives: annual financial report

Ligji për financat vendore dhe konteksti i legjislacionit aktual

Ligji për “Vetëqeverisjen Vendore” i miratuar në Dhjetor 2015 parashikon shprehimisht në nenin 34, pika 6 që: “6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat […]