Tag Archives: program plotesues

Udhëzim plotësues për përgatitjen e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bazuar në ligjin numër 9936/2008 i amenduar “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 24 dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37, Ministri i Financave U DH Ë Z O N: 1. TË PËRGJITHSHME Ky dokument jep udhëzime të detajuara në lidhje me: a. Tavanet përgatitore të shpenzimeve […]