Paketa ligjore
Simboli i dokumentit Emri i dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyç
o Udhëzim për vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore

Në mbështetje të nenit 104, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 34, pika 3, Ministri i Financave.

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , ,
o Udhëzim për proçedurat standard të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore

Bazuar në nenin 24 të ligjit numër 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 33, paragrafi 1, Ministri i Financave.   U DH Ë Z O N: 1.      TË PËRGJITHSHME Qëllimi i këtij […]

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , ,
o Udhëzim plotësues për përgatitjen e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Bazuar në ligjin numër 9936/2008 i amenduar “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 24 dhe ligji numër 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37, Ministri i Financave U DH Ë Z O N: 1. TË PËRGJITHSHME Ky dokument jep udhëzime të detajuara në lidhje me: a. Tavanet përgatitore të shpenzimeve […]

[Lexo më shumë]
word 31/12/2017 Tags: , , ,