Material mbështetëse
Simboli i dokumentit Emri i dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyç
o Raport i konsoliduar – Vlerësim i shpejtë i MFP në nivel vendor. Durrës, Shkodër, Lezhë

Vlerësimi i Llogaridhënies Financiare të Shpenzimeve Publike 2016 Ky indikator mat shkallën në të cilën rezultati faktik i shpenzimeve agregate të buxhetit reflekton shumën e miratuar fillimisht, siç përcaktohet në dokumentacionin e buxhetit të qeverisë dhe raportet fiskale për periudhën e tre viteve të fundit fiskale.

[Lexo më shumë]
pdf 25/05/2016 Tags: , ,
o Ligji për Financat Vendore

Detyra: Përgatitini një modeli të plotë për pjesën e MFP të ligjit për financat vendore; përjashtuar pjesën e të ardhurave Krahasoni modelin me legjislacionin aktual Mblidhni njohuri mbi gjendjen praktikës aktuale vendore të MFP Rezultate aktuale Draft model i bazuar në teorinë e MFP-së, standardet e praktikave të mira ndërkombëtare dhe legjislacionin në vendet e […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 05/05/2016 Tags: , ,
o Ligji për Financat Vendore. Vlerësime për përmbajtjen e tij & Mbështetja e mundshme e dldp

Të ardhurat vendore apo menaxhimi i financave vendore apo të dyja? Të ardhurat vendore => Vazhdimi logjik i procesit të vazhdueshëm të decentralizimit Menaxhimi i financave vendore => Numri i madh i ligjeve, rregulloreve, direktivave ekzistuese etj. => Nevoja për udhëheqje më konsistente dhe të plotë të MFP në përputhje me standardet ndërkombëtare Ligji me […]

[Lexo më shumë]
powerpoint 05/05/2016 Tags: , ,
o Ligji për financat vendore dhe konteksti i legjislacionit aktual

Ligji për “Vetëqeverisjen Vendore” i miratuar në Dhjetor 2015 parashikon shprehimisht në nenin 34, pika 6 që: “6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat […]

[Lexo më shumë]
04/05/2016 Tags: , , , ,
o Reforma në Financat Vendore – Shtojca 1

1.1 Objektivat e dispozitave për menaxhimin e financave publike vendore Dispozitat për menaxhimin e financave publike vendore mbështesin përdorimin efektiv dhe transparent të burimeve financiare vendore në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat vendore, sigurojnë disiplinën fiskale dhe mundësojnë një ofrim efikas të shërbimeve publike; përshkruajnë instrumentet dhe procedurat të cilat janë të nevojshme për […]

[Lexo më shumë]
04/05/2016 Tags: , ,
o Strategjia Për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, është fryt i bashkëpunimit të suksesshëm mes Ministrisë së Financave, institucioneve partnere kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe shoqërisë civile, aktive në fushën e financave publike. Ky dokument, bart një rëndësi të dyfishtë, pasi jo vetëm përcakton rrugën për rivendosjen e financave publike në trajektoren e qëndrueshmërisë afatgjatë, duke krijuar […]

[Lexo më shumë]
pdf 04/05/2016 Tags: , , , ,