Tag Archives: management of local finances

Reforma në Financat Vendore – Shtojca 1

1.1 Objektivat e dispozitave për menaxhimin e financave publike vendore Dispozitat për menaxhimin e financave publike vendore mbështesin përdorimin efektiv dhe transparent të burimeve financiare vendore në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat vendore, sigurojnë disiplinën fiskale dhe mundësojnë një ofrim efikas të shërbimeve publike; përshkruajnë instrumentet dhe procedurat të cilat janë të nevojshme për […]