[indeed_popups id=1]
Reforma në Financat Vendore – Shtojca 1
Emri i dokumentit: Reforma në Financat Vendore – Shtojca 1
Përshkrimi:

1.1 Objektivat e dispozitave për menaxhimin e financave publike vendore

Dispozitat për menaxhimin e financave publike vendore

  • mbështesin përdorimin efektiv dhe transparent të burimeve financiare vendore në përputhje me prioritetet strategjike dhe nevojat vendore, sigurojnë disiplinën fiskale dhe mundësojnë një ofrim efikas të shërbimeve publike;
  • përshkruajnë instrumentet dhe procedurat të cilat janë të nevojshme për menaxhimin e financave vendore;
  • rregullojnë menaxhimin e financave vendore dhe performancën vendore, veçanërisht sa i takon procesit të planifikimit të buxhetit, autorizimit për shpenzimet vendore, proceduat e kontabilitetit dhe të raportimit, procedurat për mbikëqyrjen e financave vendore dhe performancën vendore, si dhe ndërveprimin ndërmjet Ministrisë së Financave dhe bashkive në fushën e menaxhimit të financave vendore.

  • Tags: , ,