[indeed_popups id=1]
Strategjia Për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020
Emri i dokumentit: Strategjia Për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020
Përshkrimi:

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, është fryt i bashkëpunimit të suksesshëm mes Ministrisë së Financave, institucioneve partnere kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe shoqërisë civile, aktive në fushën e financave publike.
Ky dokument, bart një rëndësi të dyfishtë, pasi jo vetëm përcakton rrugën për rivendosjen e financave publike në trajektoren e qëndrueshmërisë afatgjatë, duke krijuar kështu parakushtet për rritjen ekonomike, por, përbën edhe një detyrim që rrjedh nga marrëveshjet me partneret ndërkombëtarë, në veçanti me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Europian.


Tags: , , , ,