[indeed_popups id=1]
WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-SherbimetPublike-Mbetjet
Emri i dokumentit: WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-SherbimetPublike-Mbetjet
Përshkrimi:

….referenca më e rëndësishme për ndryshimet në legjislacionin sektorial dhe aktet nënligjore.

Projektligji i ri organik rishikon në themel bazën e funksioneve dhe kompetencave aktuale duke shtuar dhe funksionet e reja në kuadrin e thellimit të decentralizimit dhe politikave të reja në këtë fushë si psh. bujqësia, funksioni i ujitjes dhe kullimit, shërbimit të zjarrfikësve, shërbimeve sociale lokale, pyjeve dhe kullotave etj.

Projektligji sanksionon detyrimin që funksionet i njihen qeverisjes vendore vetëm nëpërmjet ligjit, duke mbyllur praktikën e deritanishme të ndryshimit të funksioneve dhe kompetencave me akte nënligjore
Suprimohet ndarja në “funksione të përbashkëta”.

Projektligji për herë të parë fut konceptin e e “decentralizimit asimetrik” …. duke ja përshtatur transferimin e funksioneve aftësitë reale që kanë njësi vendore të ndryshme.


Tags: , , , , , ,