Tag Archives: PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore

Ligji vendos një raport te qarte normativ te marrëdhënieve midis qeveris qendrore dhe asaj vendore. Kjo duket qarte ne atë qe ka te beje me funksionet e qeverisjes vendore si dhe ne pjesën e buxhetimit. Ligji ka si risi edhe rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes se qytetareve ne vendimmarrje. Një kre i veçantë i dedikohet […]

PBA Kallmet 2013-2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2013-2015 Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të […]