Praktikat më të mira
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Bashkia Shijak: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o Bashkia Kukës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o Bashkia Diber: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e […]

[Lexo më shumë]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o PSZH – Komuna Bushat

Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Manaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: ,
o Komuna Velipoje Paketa Fiskale 2014-2016

Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.

[Lexo më shumë]
Word 3/05/2014 Tags: , , , ,
o rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf, Excel, Powerpoint 11/07/2013 Tags: ,
o PBA Kallmet 2013-2015

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2013-2015 Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 1/28/2013 Tags: , ,
o PBA Dajc BB 2012

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument […]

[Lexo më shumë]
word, excel, pdf 12/22/2012 Tags: ,
o FPT

FORMULARI PRODHIMIT PROGRAMI BUXHETOR – Kallmet 2012-2015

[Lexo më shumë]
doc, excel, pdf 3/21/2013 Tags: , ,
o MTBP i shkurter Velipoja

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si edhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc 3/27/2013 Tags: ,
o MTBP i shkurter Kallmeti

Projekti i buxhetit është rezultat i një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, dhe paraqitet para jush si shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së banorëve si dhe e eksperiencës tanimë të vyer në hartimin e tij nga drejtuesit dhe ekipi i jonë, e integruar në një plan afatmesëm buxhetor.

[Lexo më shumë]
doc, excel 3/21/2013 Tags: ,
o Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015

. Përmes këtij programi synohet mbështetja e katër boshteve kryesore të zhvillimit perspektiv të identifikuar duke ruajtur, përmirësuar dhe forcuar akoma më tej profilin bujqësor dhe blegtoral të Komunës dhe kthimin e tyre në një bërthamë të shëndoshë komunitare rurale. Dimensioni qeverisës sjell së bashku nëpunës dhe komunitet, drejtues dhe shoqërinë civile, fermerë dhe donatorë […]

[Lexo më shumë]
Word 3/06/2013 Tags: , ,