Tag Archives: PAKETA FISKALE 2014 – 2016

rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit […]