[indeed_popups id=1]
Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015
Emri i dokumentit: Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015
Përshkrimi:

. Përmes këtij programi synohet mbështetja e katër boshteve kryesore të zhvillimit perspektiv të identifikuar duke ruajtur, përmirësuar dhe forcuar akoma më tej profilin bujqësor dhe blegtoral të Komunës dhe kthimin e tyre në një bërthamë të shëndoshë komunitare rurale. Dimensioni qeverisës sjell së bashku nëpunës dhe komunitet, drejtues dhe shoqërinë civile, fermerë dhe donatorë në një udhëtim të përbashkët për të njëjtin qëllim: përmirësimin e shërbimeve sociale, administrative dhe publike, mjedis të pastër dhe të shëndetshëm dhe infrastrukturë e cila i përgjigjet kërkesave në rritje të komunitetit përmes realizimit të një game të gjerë investimesh në të gjithë sektorët, si infrastrukturë, bujqësi, ujësjellës, arsim, kulturë, shërbime publike, kujdesi social dhe shëndetësi


Tags: , ,