Tag Archives: Medium-term Budget Program

Programi Buxhetor Afatmesëm Dajç 2013-2015

. Përmes këtij programi synohet mbështetja e katër boshteve kryesore të zhvillimit perspektiv të identifikuar duke ruajtur, përmirësuar dhe forcuar akoma më tej profilin bujqësor dhe blegtoral të Komunës dhe kthimin e tyre në një bërthamë të shëndoshë komunitare rurale. Dimensioni qeverisës sjell së bashku nëpunës dhe komunitet, drejtues dhe shoqërinë civile, fermerë dhe donatorë […]