Tag Archives: kontroll i brendshëm

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore

Ligji vendos një raport te qarte normativ te marrëdhënieve midis qeveris qendrore dhe asaj vendore. Kjo duket qarte ne atë qe ka te beje me funksionet e qeverisjes vendore si dhe ne pjesën e buxhetimit. Ligji ka si risi edhe rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes se qytetareve ne vendimmarrje. Një kre i veçantë i dedikohet […]