Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Analiza e Sherbimeve ne NjQV

Ky raport prezanton rezultatinparapraktë punës për përgatitjen e një modeli për zyrat e integruara me një ndalesëpër ofrimin e shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ndarjes së re administrative territoriale në Republikën e Shqipërsisë. Raporti përmbyll fazën e dytë të aktiviteteve me dokumentimin e rrjedhës së punës për ofrimin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020

Qeveria vendore (QV) në Shqipëri po zhvillon sjelljen e saj ndaj shoqërisë së informacionit dhe TIK, por qeverisja tradicionale (t–Qev) vijon të jetë dominuese dhe disa hapa prapa nga e–Qeverisjes në nivel qendror. Politikat dhe objektivat kombëtare në kuadër të Strategjisë për Shoqërinë e Informacionit kanë qenë modeste për qeverisjen vendore, ndërkohë që ka vënde […]

[Lexo më shumë]
pdf, powerpoint 13/11/2014 Tags: , , , , , ,