Programe Trajnimi
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Pershkrim i kurrikules MCP

Prezantim në mënyre ndër-vepruese i pjesëmarrësve në dyshe duke u përqëndruar në informacion personal dhe profesional, sidomos lidhur me eksperiencën e tyre—individuale dhe si NJQV—në planifikim dhe zbatim projekti dhe bashkëpunim ndërvendor në këtë fushë. Pjesëmarrësit prezantojne njëri-tjetrin përpara grupit të madh.

[Lexo më shumë]
Word 5/07/2014
o NDRYSHIMET NË LEGJISLACIONIN E PROKURIMIT PUBLIK DHE KRYERJA E PROURIMIT ME VLERË TË VOGËL NËPËRMJET SISTEMIT TË PROKURIMIT ELEKTRONIK

Prokurimi publik është një proces dinamik, i cili ka si qëllim mirëmenaxhimin e fondeve publike. Për të arritur këtë qëllim, shërben kuadri rregullator (legjislacioni i prokurimit publik), i cili si një ndër objektivat kryesor të tij ka eficencën në procesin e prokurimit. Në këtë kuadër, ndryshimi i herëpashershëm i legjislacionit të prokurimit, bëhet i domosdoshëm, […]

[Lexo më shumë]
pdf 5/15/2014