Udhëzues
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Menaxhimi i ciklit te projektit (me fokus ne projekte te bashkepunimit ndervendore)

Ky manual përshkruan çështjet e zhvillimit dhe të zbatimit të projektit bazuar në metodën e kuadrit logjik dhe është dizenjuar për të ndihmuar ekipet e menaxhimit të projekteve pranë Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) përgjatë gjithë fazave kyçe, duke filluar nga ideja e parë deri në vlerësimin përfundimtar të projektit dhe raportimin mbi realizimin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013
o Prokurimi Publik

Prokurimi publik është procesi i përzgjedhjes nga Autoritetet Kontraktore, me anë të një procesi konkurrimi publik, të operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhë një kontratë publike për ofrimin e një malli, shërbimi ose punë (ndërtimi), kundrejt pagesës nga fondet publike. Ky proces konkurrimi, duke qenë se është i lidhur drejtpërsëdrejti me fonde publike, […]

[Lexo më shumë]
Pdf 4/25/2014 Tags: , ,
o Udhëzues për menaxhimin e fondit grant

Ky udhëzues përshkruan procesin për raundin e parë të aplikimeve, bazuar në idenë që raundi i parë do të jetë pilot dhe përgjegjësinë kryesore të vendim-marrjes e ka donatori, Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Shqipëri (SCO-AL). Në raundin e dytë të aplikimeve, bordi drejtues i grantit, një trupë e përbërë nga të interesuarit kryesorë të […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013
o Manual praktik për zbatimin e projekteve

Njohuritë bazë që përshkruhen në këtë manual bazohen në materiale që trajtojnë menaxhimin e programeve ndërkufitare brenda vendeve të IPAs dhe atyre evropiane, ndërsa ilustrimet dhe mësimet e nxjerra, nga projektet e zbatuara nga njësitë e qeverisjes vendore, brenda raundit I dhe i II të thirrjeve për propozime të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Mali i […]

[Lexo më shumë]
Pdf 20/09/2013 Tags: , ,