Tag Archives: Public Procurement Law

Prokurimi Publik

Prokurimi publik është procesi i përzgjedhjes nga Autoritetet Kontraktore, me anë të një procesi konkurrimi publik, të operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhë një kontratë publike për ofrimin e një malli, shërbimi ose punë (ndërtimi), kundrejt pagesës nga fondet publike. Ky proces konkurrimi, duke qenë se është i lidhur drejtpërsëdrejti me fonde publike, […]