[indeed_popups id=1]
Menaxhimi i ciklit te projektit (me fokus ne projekte te bashkepunimit ndervendore)
Emri i dokumentit: Menaxhimi i ciklit te projektit (me fokus ne projekte te bashkepunimit ndervendore)
Përshkrimi:

Ky manual përshkruan çështjet e zhvillimit dhe të zbatimit të projektit bazuar në
metodën e kuadrit logjik dhe është dizenjuar për të ndihmuar ekipet e menaxhimit
të projekteve pranë Njësive të Qeverisjes Vendore (NJQV) përgjatë gjithë fazave
kyçe, duke filluar nga ideja e parë deri në vlerësimin përfundimtar të projektit dhe
raportimin mbi realizimin e tij.