Tag Archives: Funksionet kryesore vendore

151009 – Raport mbi diskutimet Shkodër

Qeveria e Shqipërisë e mbështetur edhe nga një sërë donatorësh ndërmori gjatë vitit 2014 reformën administrative dhe territoriale, e cila u konkretizua me miratimin e Ligjit 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”. Kjo reformë pasohet nga ajo e decentralizimit të qeverisjes, e cila nis me miratimin e Strategjisë […]