Tag Archives: - zbatimin e kuadrit ligjor për taksat dhe tarifat vendore

Paketa Fiskale DajcBB 2013

Ky dokument bazohet në një vlerësim të kuadrit fiskal të tre viteve të fundit të aplikuar në Komunën Dajç Bregu i Bunës. Përpilimi këtij dokumenti konsideron Paketën Fiskale të Komunës Dajç Bregu i Bunës në vitet 2010-2012 dhe Paketës Fiskale në fuqi të vitit 2013, Programin Buxhetor Afatmesëm 2012-2014 dhe 2013-2015 dhe Buxheti Vjetor 2013. […]