Tag Archives: - organizimin strukturor të zyrës së taksave

Paketa Fiskale DajcBB 2013

Ky dokument bazohet në një vlerësim të kuadrit fiskal të tre viteve të fundit të aplikuar në Komunën Dajç Bregu i Bunës. Përpilimi këtij dokumenti konsideron Paketën Fiskale të Komunës Dajç Bregu i Bunës në vitet 2010-2012 dhe Paketës Fiskale në fuqi të vitit 2013, Programin Buxhetor Afatmesëm 2012-2014 dhe 2013-2015 dhe Buxheti Vjetor 2013. […]