[indeed_popups id=1]
Paketa Fiskale DajcBB 2013
Emri i dokumentit: Paketa Fiskale DajcBB 2013
Përshkrimi:

Ky dokument bazohet në një vlerësim të kuadrit fiskal të tre viteve të fundit të aplikuar në Komunën Dajç Bregu i Bunës. Përpilimi këtij dokumenti konsideron Paketën Fiskale të Komunës Dajç Bregu i Bunës në vitet 2010-2012 dhe Paketës Fiskale në fuqi të vitit 2013, Programin Buxhetor Afatmesëm 2012-2014 dhe 2013-2015 dhe Buxheti Vjetor 2013. Përtej vlerësimit të kuadrit fiskal në fuqi, ky dokument sjell në vëmendje aspekte të lidhura me instrumentat e menaxhimit të taksave dhe tarifave vendore duke vlerësuar jo vetëm nivelin e taksave dhe tarifave të aplikuara por të gjithë sistemin fiskal në Komunë. Në fokus të këtij dokumenti janë përfshirë të gjithë komponentët e kuadrit fiskal vendor


Tags: , ,