[indeed_popups id=1]
Paketa fiskale Kallmet 2013
Emri i dokumentit: Paketa fiskale Kallmet 2013
Përshkrimi:

Burimet e financimit të Komunës Kallmet përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës.

Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Komuna Kallmet ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative për të minimizuar efektin e këtyre ndërhyrjeve duke u përpjekur në rritjen e bazës së taksapaguesve dhe arkëtimin në nivle të kënaqshëm të të ardhruave nga të gjitha burimet.


Tags: , ,