Tag Archives: planifikim dhe mobilizim

Paketa fiskale Kallmet 2013

Burimet e financimit të Komunës Kallmet përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës. Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Komuna Kallmet ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative për […]