[indeed_popups id=1]
Paketa Fiskale Vau i Dejes 2013
Emri i dokumentit: Paketa Fiskale Vau i Dejes 2013
Përshkrimi:

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë një vlerësim të plotë të kuadrit fiskal në Bashkinë Vau i Dejës. Përmes këtij vlerësimi synohet të ofrohet një platformë gjetjesh dhe rekomandimesh mbi përmirësimin e kuadrit fiskal vendor duke depërtuar jo vetëm në aspekte të lidhura me nivelin dhe mënyrën e taksimit të subjekteve taksapaguese por, duke trajtuar në tërësinë e vet të gjithë sistemin e menaxhimit të taksave dhe tarifave vendore në Bashki. Konsolidimi praktikave të mira të taksimit dhe menaxhimit të Bashki dhe gjenerimi instrumenteve të reja ligjore në vazhdim brenda një formati lehtësisht të kuptueshëm dhe zbatueshëm nga të gjithë strukturat në nivel vendor (Bashki, Këshill Bashkiak, agjent tatimor) janë një tjetër objektiv i synuar përmes këtij raporti vlerësimi.


Tags: ,