Tag Archives: Parashikimi i të ardhurave të Bashkisë

BASHKIA LEZHE PBA 2013 2015

Vështrim i përgjithshëm mbi programin buxhetor afatmesëm 2013-2015  Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), përbën një detyrim ligjor për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore. Ky program mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimet  e Ministrisë së Udhezimi Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për […]