[indeed_popups id=1]
BASHKIA LEZHE PBA 2013 2015
Emri i dokumentit: BASHKIA LEZHE PBA 2013 2015
Përshkrimi:

Vështrim i përgjithshëm mbi programin buxhetor afatmesëm 2013-2015

 Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), përbën një detyrim ligjor për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore. Ky program mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimet  e Ministrisë së Udhezimi Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për procedurat standarte të përgatitjes së PBA”  dhe Udhezimi nr. 7/1/3 datë 29.02.2012 “Per pergatitjen e buxhetit vendor”.


Tags: , , , ,