Tag Archives: investimeve publike

Paketa fiskale Rubik 2013

Burimet e financimit të Bashkisë Rubik përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e Bashkisë.  Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2009 Bashkia Rubik ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative për […]