Tag Archives: sherbime publike

Paketa Fiskale Velipoje 2013

Burimet e financimit të Komunës Velipojë përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, asetet e vetë Komunës, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2013 Komuna Velipoje ka forcuar […]