[indeed_popups id=1]
Paketa Fiskale Velipoje 2013
Emri i dokumentit: Paketa Fiskale Velipoje 2013
Përshkrimi:

Burimet e financimit të Komunës Velipojë përbëhen prej te ardhurave nga taksat e tarifat vendore, asetet e vetë Komunës, donacione, te ardhurat nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhura nga transferta e kushtëzuar, fonde te cilat nuk raportohen në buxhetin e komunës

Pavarësisht ndryshimeve ligjore të finalizuara deri në vitin 2013 Komuna Velipoje ka forcuar vazhdimisht kapacitetet administrative duke u përpjekur në rritjen e bazës së taksapaguesve dhe arkëtimin në nivle të kënaqshëm të të ardhruave nga të gjitha burimet


Tags: , ,