[indeed_popups id=1]
PSZH Balldren 2012
Emri i dokumentit: PSZH Balldren 2012
Përshkrimi:

Hartimi i Planit Strategjik të  Zhvillimit Vendor për Komunën Balldre, i paraqitur në këtë dokument, është përgatitur në kuadër të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp) në Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës. Synimi kryesor i dldp-së është përmirësimi i qeverisjes qendrore në Rajonin e Shkodrës dhe Lezhës, duke u fokusuar në përmirësimin e të gjithë komponentëve të qeverisjes, menaxhimit dhe administrimit të infrastrukturave, shërbimeve, transparencën me publikun, duke mbështetur procesin e decentralizimit si dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Përgatitja e ketij dokumenti u mundësua nga komuna Balldre nëpërmjet asistencës së ekspertëve të Co-Plan (Instituti për Zhvillimin e Habitatit) në fushën e planifikimit dhe manaxhimit financiar nënivel vendor


Tags: , , ,