[indeed_popups id=1]
PBA Kallmet 2013-2015
Emri i dokumentit: PBA Kallmet 2013-2015
Përshkrimi:

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), përbën një detyrim ligjor për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore. Ky program mbështetet në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në Udhëzimet  e Ministrisë si Udhezimi Nr. 8, Datë 29.03.2012 “Për procedurat standarte të përgatitjes së PBA” dhe Udhezimi nr. 7/1/3 datë 29.02.2012 “Per pergatitjen e buxhetit vendor”.


Tags: , ,