Tag Archives: Menaxhimi Infrastrukturës

rPSZHePBA Fushe Arrez 2012

Prezantimi i Programit Buxhetor Afatmesëm tashmë vjen në një tjetër format dhe dimension sa financiar aq edhe strategjik. Konfigurimi i tij përtej kontureve financiare i jep atij rolin e duhur në zbatimin e politikave të zhvillimit ekonomik vendor të parashikuara në Planin Strategjik të  si dhe hap perspektiva të reja zhvillimi për të gjithë komunitetin […]