Praktikat më të mira
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o (English) Operational procedure for disposal site_Dibra case

Operational procedure for disposal site_Dibra case

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017
o Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: ,
o Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (English) Capitalisationf of Shijak LWMP

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017
o PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Malësi e Madhe në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Sistemi i monitorimit të SHMIMN

Sistemi i monitorimit të SHMIMN

[Lexo më shumë]
Excel 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të […]

[Lexo më shumë]
word, images 22/17/2017 Tags: , ,
o REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative) pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km […]

[Lexo më shumë]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , ,
o Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

[Lexo më shumë]
22/12/2017 Tags: , , , ,
o Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

[Lexo më shumë]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

dldp zgjedh propozimet me te mira ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

[Lexo më shumë]
pdf 10/07/2014 Tags: ,
o PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Plani per menaxhimin e Qendres se Ndarjes se Mbetjeve te Ricilueshme eshte pergatitur si pjese integrale e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve ne Bashkine Lezhe. Bashkia do te ndertoje dhe do te beje operacionale Qendren per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme(QNMR). Destinacioni i QNMR eshte sherbimi per ndarjen dhe selektimin e mbetjeve te riciklueshme, te […]

[Lexo më shumë]
Word 11/10/2011 Tags: ,
o Plani i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Qendra për Ndarjen e Mbetjeve të Riciklueshme në Lezhë

Në vitin 2011, Bashkia Lezhë është shpallur fituese e një granti nga dldp për bashkëfinancimin e projektit “Hartimi planit të menaxhimit të mbetjeve dhe ndërtimi i qendrës për ndarje dhe riciklim”.  Projekti arriti të harmonizojë përpjekjet dhe  kombinojë financimin me një tjetër mbështetje: “Pastrimi me pjesëmarrje i plastikës dhe menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë” […]

[Lexo më shumë]
Word, Pdf 2/21/2012 Tags: ,
o Calculation of scenario for recycling

Calculation of scenario for recycling

[Lexo më shumë]
Excel 5/13/2013 Tags: ,
o Dokumenta të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve

DLDP po mbështet Bashkinë Shkodër përgatitjen e dokumentave të tenderit për procedurën e re për menaxhimin mbetjeve. DLDP dhe Bashkia Shkodër kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të formalizuar bashkëpunimin e tyre. Bashkia është e angazhuar për të parashtruar në kontratën e re, rrugë të ndryshme për zvogëlimin e mbetjeve të depozituara në landfill, promovimin […]

[Lexo më shumë]
Word 6/05/2013 Tags: , ,
o MENAXHIMI I MBETJEVE URBANE BASHKIA SHKODËR

Kjo strategji do të fokusohet në nevojën për të paraqitur sistemin e ri të mbetjeve për qytetin e Shkodrës. Qëllimi i kësaj strategjie është të informojë qytetarët mbi sistemin e ri dhe të rrisë ndërgjegjen e tyre mbi menaxhimin e drejtë të mbetjeve që ata prodhojnë. Kjo strategji do të zbatohet duke u bazuar në […]

[Lexo më shumë]
Word 6/11/2008 Tags: ,
o RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 3

Ky rast studimor është hartuar në kuadër të zhvillimit të Moduli 3, Projektit të “Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta”(2012), dldp-2, si punë e përbashkët e Co-Plan, grupit të punës në Bashkine Lezhë dhe Helvetas Swiss Intercooperation Albania. Qëllimi kryesori i studimit është përmirësimi i të ardhurave vendore nga tarifat e manaxhimit të mbetjeve, duke synuar […]

[Lexo më shumë]
Word 3/18/2013 Tags: ,
o RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 1

Ky rast studimor është zhvilluar nga ekspertët vendorë të Komunës Dajç me mbështjetjen teknike të Co-PLAN, Instituti për Zhvilimin e Habitatit dhe HELVETAS- Sëiss Intercooperation Albania, në kuadër të zbatimit të komponentit të manaxhimit të mbetjeve për vitin 2013. Rasti studimor është rezultat i punës së bërë nga ekspertët vendore të Komunës Dajç në zbatim […]

[Lexo më shumë]
Word 3/18/2013 Tags: ,