E-QEVERISJE & INFORMIM PUBLIK
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Lexo më shumë]
pdf 05/05/2017 Tags: , , ,
o Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Lexo më shumë]
pdf, word 29/05/2017 Tags: , ,
o Analiza e Sherbimeve ne NjQV

Ky raport prezanton rezultatinparapraktë punës për përgatitjen e një modeli për zyrat e integruara me një ndalesëpër ofrimin e shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ndarjes së re administrative territoriale në Republikën e Shqipërsisë. Raporti përmbyll fazën e dytë të aktiviteteve me dokumentimin e rrjedhës së punës për ofrimin e […]

[Lexo më shumë]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR reforma më transformuese drejt qeverisë së mirë vendore

Qëllimi i këtij dokumenti është të nxisë politikbërje dhe legjislacion në nivel kombëtar dhe vendor për dixhitalizimin e qeverisë vendore, si dhe të nxisë ndërtimin e një platfome efektive ndërveprimi dhe bashkëpunimi mes qeverisë vendore, përfituesve të shërbimeve, agjencive qevertare dhe aktorëve privatë TIK për të mundësuar krijimin e bazave të një reforme të qëndrueshme […]

[Lexo më shumë]
docx 28/01/2015 Tags: , ,
o Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020

Qeveria vendore (QV) në Shqipëri po zhvillon sjelljen e saj ndaj shoqërisë së informacionit dhe TIK, por qeverisja tradicionale (t–Qev) vijon të jetë dominuese dhe disa hapa prapa nga e–Qeverisjes në nivel qendror. Politikat dhe objektivat kombëtare në kuadër të Strategjisë për Shoqërinë e Informacionit kanë qenë modeste për qeverisjen vendore, ndërkohë që ka vënde […]

[Lexo më shumë]
pdf, powerpoint 13/11/2014 Tags: , , , , , ,
o Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Velipoje

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Velipojën ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve dhe larminë e madhe të shërbimeve që ofrohen dhe mund të ofrohen në këtë zonë. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013
o Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Shengjin

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Shëngjinin ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve në Shëngjin. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të saj, që nga ato natyrore dhe njerëzore, si dhe mungesa totale e informacionit […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013
o Qeverisja Vendore Elektronike (Zyra me nje ndalese)

Gjatë fazës së parë të dldp, zbatuar në periudhën 2006 -2009 në Qarkun Shkodër, u mundësua projekti i asistencës për ngritjen e Zyrës me Një Ndalesë në Komunë Dajç Bregu i Bunës, një projekt i zbatuar nga Fondacioni për Autonomi Vendore dhe Qeverisje – FLAG gjatë periudhës 2008 – 2010.

[Lexo më shumë]
Pdf 2/24/2014 Tags: , ,
o Mjetet e informim – komunikimit (Modele të mira nga Njësi të Qeverisjes Vendore)

Broshura vendore për përdorimin efikas të mjeteve të informimit dhe komunikimit me qytetarët synon ndërtimin e infrastrukturës institucionale nga njësitë e qeverisjes vendore (NJQV), për t’u dhëne mundësi qytetarëve që në kuadrin e transparencës të verifikojnë nëse vendimet e marra dhe zbatimi i tyre është në përputhje me ligjet dhe rregullat, të besojnë te qeverisja […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,
o Manual për ngritjen e faqeve Web per njesite e qeverisjes vendore

Qeverisja elektronike ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), për ushtrimin e funksioneve qeverisëse si në nivel qendror dhe atë lokal nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) si Bashkitë, Komunat apo dhe nga Këshillat e Qarkut. Ajo është një mundësi për qeverisje më të mirë duke rritur transparencën dhe efikasitetin […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,