[indeed_popups id=1]
Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor
Emri i dokumentit: Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor
Përshkrimi:

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit të reformës administrative territoriale. Kjo kurrikul përmbyllet me përshkrimin e proçedurave për ofrimin e shërbimeve të organizuara sipas sektorëve. Kurrikula është bazuar në një studim mbi ofrimin e shërbimeve në pushtetin vendor, pjesë e të cilit ka qenë konsultimi i bazës ligjore, i praktikave të ndjekura në disa njësi të pushtetit vendor si edhe një konsultim i vazhdueshëm me aktorët që operojnë në fushën e shërbimeve publike si në nivelin qendror dhe atë vendor.


Tags: , ,