Rreth Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta
Paketa e njohurive ka si qëllim ndërtimin e kapaciteteve të NJQV-ve për të ofruar shërbime efiçente në fushën e menaxhimit të mbetjeve bazuar në praktika të mira dhe objektivat strategjik për këtë sektor. Kuadri i përgjithshëm i politikave bazohet në Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (2011), Planet Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve (ku janë ekzistuese) si dhe politika dhe praktika lokale të suksesshme.