Elaborated documents for LGU
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o Promoting recycling championship in Shkodra

Shkodra municipality, one of the biggest in Albania, has been supported by dldp in organizing the waste collection system and extending it also in the suburbs of the city. After a long period of hesitations, financial and administrative burdens,this year (2014), municipality of Shkodra has started to dispose the waste in the regional landfill of […]

[Read More]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o (Shqip) Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Zonës së Plazhit në Komunën Velipojë

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Bashkia Shkoder, Harta

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: ,
o (Shqip) PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o (Shqip) Pergatitja e dokumenteve te tenderit per Bashkine Shkoder

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o Shkodra propositions for the tender documentation V. 11.04.08

The scope of this service is the solid urban waste collection of the Municipality of Shkodra with a high level of quality. It is including the collection of solid urban waste such as organic and inorganic household and commercial waste and its transportation to the disposal site. The industrial and hospital waste are not included […]

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI NDËR-VENDOR I MANAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA PËR BASHKINË RRESHEN-RUBIK

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE Rreshen-Rubik

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
ppt 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Manual Operativ i Administrimit të Lendfillit të Bashkisë Rubik–Rreshen në Cekaj

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Puka-relacion InterLGU case

Llogaritja e Kostos së Plotë dhe Nivelit të Tarifave që Rikuperojnë Koston përShërbimin e Grumbullimit dhe Transportit të Mbetjeve të Ngurta Rasti i një Bashkëpunimi Ndërvendor Në kuadër të projektit :“Organizimi i përbashkët ndërvendor i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë, komunat Qerret dhe Rrapë”

[Read More]
word 14/04/2014
o (Shqip) Projekti teknik Permiresimi VDMU

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags:
o (Shqip) Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Qytetit të Pukës

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Aktmarreveshje midis Bashkise Puke dhe komunave Qerret e Rrape

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE 2011 – 2015 BASHKIA LEZHË

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o (Shqip) Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Qytetit të Koplikut

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o RREGULLORE KOMUNALE PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 ‘PËR MBROJTJEN E MJEDISIT’, Neni 59 “Kontrolli  për gjendjen e mjedisit qendron në mbikqyrjen e elementëve natyrore e njerëzore të mjedisit, në vëzhgimin dhe regjistrimin e ndryshimeve të tyre dhe në mbikqyrjen e burimeve dhe të shkaqeve të këtyre ndryshineve. Kontrolli ushtrohet në mënyrë të përhershme e të […]

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o Waste Management Plan- Guri i Zi

Since December 2008, the Guri i Zi commune is engaged in the preparation of the Urban Garbage Management Plan as the strategic document that will provide for the improvement of environment in this commune by introducing for the first time a management scheme of urban garbage, which will also provide the basis for the new […]

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o GARBAGE MANAGEMENT PLAN

The reform on improving public services in general and cleaning in particular has already started at the Fushe-Arrez Municipality. Since the new mandate for the management of local government competencies and after the evaluation of the current situation, the municipality council decided for the cleaning service to be transferred from state ownership to private management. […]

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,
o (Shqip) PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE KOMUNA DAJÇ

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Plani Menaxhimit Ana Malit

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: ,