Manuals
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o (Shqip) Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Read More]
pdf 05/05/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Qeverisja Vendore Elektronike (Zyra me nje ndalese)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 2/24/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Mjetet e informim – komunikimit (Modele të mira nga Njësi të Qeverisjes Vendore)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,
o (Shqip) Manual për ngritjen e faqeve Web per njesite e qeverisjes vendore

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,