Udhëzues
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Ofrimi i shërbimeve administrative në nivel vendor

Ky trajnim është hartuar me synim rritjen e kapaciteteve profesionale të burimeve njerëzore të bashkive në funksion të ofrimit të shërbimeve administrative për qytetarët. Kurrikula e trajnimit përshkruan shërbimet administrative të ofruara në njësitë e pushtetit vendor si edhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në kushtet e organizimit të njësive të pushtetit vendor pas zbatimit […]

[Lexo më shumë]
pdf 05/05/2017 Tags: , , ,
o Qeverisja Vendore Elektronike (Zyra me nje ndalese)

Gjatë fazës së parë të dldp, zbatuar në periudhën 2006 -2009 në Qarkun Shkodër, u mundësua projekti i asistencës për ngritjen e Zyrës me Një Ndalesë në Komunë Dajç Bregu i Bunës, një projekt i zbatuar nga Fondacioni për Autonomi Vendore dhe Qeverisje – FLAG gjatë periudhës 2008 – 2010.

[Lexo më shumë]
Pdf 2/24/2014 Tags: , ,
o Mjetet e informim – komunikimit (Modele të mira nga Njësi të Qeverisjes Vendore)

Broshura vendore për përdorimin efikas të mjeteve të informimit dhe komunikimit me qytetarët synon ndërtimin e infrastrukturës institucionale nga njësitë e qeverisjes vendore (NJQV), për t’u dhëne mundësi qytetarëve që në kuadrin e transparencës të verifikojnë nëse vendimet e marra dhe zbatimi i tyre është në përputhje me ligjet dhe rregullat, të besojnë te qeverisja […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,
o Manual për ngritjen e faqeve Web per njesite e qeverisjes vendore

Qeverisja elektronike ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), për ushtrimin e funksioneve qeverisëse si në nivel qendror dhe atë lokal nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) si Bashkitë, Komunat apo dhe nga Këshillat e Qarkut. Ajo është një mundësi për qeverisje më të mirë duke rritur transparencën dhe efikasitetin […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013 Tags: , ,