Udhëzues
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o PERGATITJA E BUXHETIT VJETOR MANUAL TRAJNIMI PER ZYRTARET E QEVERISJES VENDORE

Manuali “Përgatitja e Buxhetit Vjetor (PBV)” për Zyrtarët e Qeverisjes Vendore është pjesë e serisë së moduleve të trajnimit projektuar për t’iu përgjigjur nevojave të zyrtarëve të pushtetit vendor në praktikat e menaxhimit financiar publik. Ajo është rezultat i përpjekjeve intensive të disa autorëve me formim në fusha të ndryshme. Ky publikim së bashku me […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , , ,
o PLANIFIKIMI FINANCIAR AFATMESEM NE KONTEKSTIN E SHQIPERISE MANUAL PER INSTRUMENTIN E PLANIFIKIMIT FINANCIAR ME BAZE EXCEL, VERSION I DYTE PER QEVERITE VENDORE

Planifikimi financiar për afate të shkurtra dhe të mesme u identifikua si një sfidë kryesore për qeverisjen vendore shqiptare. Për këtë arsye, që më 2010, projekti i decentralizimit dhe zhvillimit vendor , dldp, i financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation SDC dhe i zbatuar nga Helvetas Swiss Intercooperation, përpunoi idenë e lehtësimit të […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , ,
o PLANIFIKIMI STRATEGJIK DHE FINANCIAR MANUAL PER NJESITE E QEVERISJES VENDORE NE SHQIPERI AFATMESEM DHE AFATGJATE

“Manuali për Planifikimin Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë” është rezultat i përpjekjeve të disa autorëve dhe disa përvojave të mëparshme. Ky manual bazohet në iniciativën e ndërmarrë nga Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor në Shqipëri, i zbatuar nga Intercooperation dhe i financuar nga Agjencia Zviceriane e Zhvillimit (SDC). Përgatitja e dokumentit kaloi në […]

[Lexo më shumë]
pdf 31/12/2017 Tags: , , , ,
o Planifikimi Strategjik dhe Financiar Afatmesëm dhe Afatgjatë

Marrëdhënia ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore po ndryshon në të gjithë botën. Një nga treguesit e këtij ndryshimi është orientimi gjithnjë e më tepër drejt decentralizimit, duke i siguruar qeverive vendore autonomi në një sërë çështjesh. Tregues tjetër i këtij ndryshimi është zhvendosja e fokusit nga hartimi i politikave në nivel kombëtar në ato […]

[Lexo më shumë]
pdf 12/24/2012 Tags: ,
o Manual i Instrumentit të Planifikimit Financiar në version excel IPF

Që nga viti 2009 qeveritë vendore në Shqipëri, janë të detyruara të përgatisin një buxhet afat-mesëm bazuar në ligjin 9936 për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Ligji kërkon që me anë të buxhetit afat-mesëm të zbatohet një politikë e integruar dhe një plan financiar për një afat kohor tre vjeçar. Buxheti afat-mesëm […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: , ,