Rreth Menaxhimit të Financave Publike
Qëllimi është ngritja e kapaciteteve të NJQV-ve në fushën e Menaxhimit të Financave Publike në bazë të praktikave të mira lokale e kombëtare, si dhe standarteve ndërkombëtare. Kuadri i përgjithshëm i politikave bazohet në përqasjen PSZHePBA që konsiston në: Planet e Zhvillimit Strategjik (PSZH), (e) Instrumenti i Planifikimit Financiar dhe Programi i Buxhetor Afatmesëm(PBA). Kjo përqasje është plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor për buxhetin.