Diagnoza Financiare
Simboli i dokumentit Emri i dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyç
o Raport i konsoliduar – Vlerësim i shpejtë i MFP në nivel vendor. Durrës, Shkodër, Lezhë

Vlerësimi i Llogaridhënies Financiare të Shpenzimeve Publike 2016 Ky indikator mat shkallën në të cilën rezultati faktik i shpenzimeve agregate të buxhetit reflekton shumën e miratuar fillimisht, siç përcaktohet në dokumentacionin e buxhetit të qeverisë dhe raportet fiskale për periudhën e tre viteve të fundit fiskale.

[Lexo më shumë]
pdf 25/05/2016 Tags: , ,