Rreth e-Qeverisjes & Informimit Publik
Paketa e njohurive ka si qëllim të udhëzojë NJQV-të si të përdorin në mënyrë praktike teknologjinë e informimit dhe teknikat e komunikimit, në mënyrë që të mbështetet rritja e transparencës, ofrimi i shërbimeve efiçente të orientuara nga kërkesa, përfshirja e qytetarëve në hartimin e politikave dhe vendimarrje, në linjë me strategjitë kombëtare dhe praktikat e mira.