e-Diskutime (permbledhje)
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR

REFORMA E MODERNIZIMIT TE QEVERISE DHE QEVERISJES VENDORE Me Afer Njerezve dhe Fokusuar tek Qytetari 27 Qershor 2014, prezantim ne zyren e dldp

[Lexo më shumë]
pdf 27/06/2014 Tags: , , ,
o Workshop Discussions |MINUTES

QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR Reforma e Modernizimit të Qeverisë dhe Qeverisjes Vendore Ekspertë: Artan Rroji, FLAG

[Lexo më shumë]
pdf 27/06/2014 Tags: , ,
o Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

“Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët) Sesioni II: Politikat e eQeverisë vendore: Gjetje & Rekomandime Ekspert: Artan Rroji

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: , ,
o Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Forcimi i statusit të administratës vendore dhe ngritja e standardeve profesionale për trajnimin dhe krijimin e politikave të bashkimit me Strategjinë e Reformës së Administratës Publike 2014-2020 përmes procesit të decentralizimit

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: , ,
o Forcimi i profesionalizmit të nëpunësve të qeverisjes vendore: standarde për trainimin dhe politikëbërje përmes procesit të Decentralizimit

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 17/06/2014 Tags: , ,
o Me Afer Njerezve dhe Fokusuar tek Qytetari

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 17/06/2014
o Workshop permbledhje

Workshop me kryetarë të NJQV-ve ku shtrihet dldp, përfaqësues të DoPA, ASPA dhe MoEI/CBC

[Lexo më shumë]
pdf 6/19/2014 Tags: , ,