Vlerësimi sektorial i menaxhimit të mbetjeve të ngurta dhe rekomandimet lidhur me procesin e decentralizimit të qeverisjes vendore