Standardet e trajnimit/formimit profesional dhe ndërtimit të politikave në përputhje me Strategjinë e Reformës së Administratës Publike 2014-2020 përmes procesit të decentralizimit