[indeed_popups id=1]
150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore
Emri i dokumentit: 150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -financat vendore
Përshkrimi:

Ligji vendos një raport te qarte normativ te marrëdhënieve midis qeveris qendrore dhe asaj vendore. Kjo duket qarte ne atë qe ka te beje me funksionet e qeverisjes vendore si dhe ne pjesën e buxhetimit.
Ligji ka si risi edhe rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes se qytetareve ne vendimmarrje. Një kre i veçantë i dedikohet transparencës dhe te drejtës se qytetare . Ne ketë kre ne nene te veçanta njihet e drejta e iniciativës se qytetareve per te propozuar projektakte per vendimmarrje nga këshilli bashkiak. Njëkohësisht njihet si detyrim futjen ne procesin e shqyrtimit dhe miratimit nga ana e këshillit te projektateve te propozuara nga qytetaret.


Tags: , ,