SOLID WASTE MANAGEMENT Know How
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o DUMPSITE RISK MITIGATION FINAL REPORT

The Initiative “For dumpsite risk mitigation” start as a necessity to acknowledge in depth the existing conditions of the dumpsites at national level and address a set of adequate measures to minimize the risks that such infrastructure facilities actually exhibit. Leaded by Ministry of Tourism ad Environment this Initiative involved the staff of Prefectures and […]

[Read More]
pdf 25/06/2018 Tags: , , ,
o Impact report on waste 2017

This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010. The report is articulated around four main questions: 1. What has been achieved in the sector through dldp interventions? 2. What remains to be done, according to the demand of the sector? 3. Where should dldp […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Impact report on waste management in Albania during 2016

This report aims at presenting dldp and partners’ activities in the waste sector during 2016 and reporting to their contribution to the following outcomes: Outcome 1 (service level): «Partner municipalities have consolidated their planning, financial and administrative management capacities for quality service delivery as a response to territorial reform» Outcome 2 (capacity building): «Functional mechanisms […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER

Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o MANUAL ON PERFORMANCE BASED SERVICES SOLID WASTE MANAGEMENT AT LOCAL LEVEL

  This module has been developed to further consolidate the initiatives undertaken by many project in the last 15 years and the Albanian Government latest vision to finally implement the accumulated knowledge on service provisions. The manual is focused on the waste management services only. This manual is developed on the gathered experience and developed […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Operational procedure for disposal site_Dibra case

Operational procedure for disposal site_Dibra case

[Read More]
pdf 22/12/2017
o (Shqip) Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022

Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)

Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o (Shqip) Plani Lokal për Manaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane në Bashkinë Pukë

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, ky si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Pukë.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 2017-2021 Bashkia Lezhë

Hartimi i Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve Urbane 2017 – 2021 (PMIM) në bashkinë Lezhë është hartuar duke u mbështetur mbi një analizë të gjëndjes aktuale, të karakterisitkave kryesore që lidhen elementët e planifikimit si dhe në përputhje me legjislacionin, dokumentat strategjike dhe synimet e Shqipërisë në procesin e integrimit Evropian.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: ,
o (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues dhe planifikues, i cili mundëson zbatimin e politikës kombëtare dhe rajonale të mbetjeve në nivel vendor, pra, mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve.

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Plani Lokal i menaxhimit te Mbetjeve urbane-Malesi e Madhe Draft

Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMMNB) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Malësia Madhe. Ky plan mundëson orientimin strategjik për të ardhmen dhe njëkohësisht krijon një qendrim të […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o Capitalisationf of Shijak LWMP

DLDP is, by nature, a technical assistance programme which creates links between local government units in the northern regions of Albania. DLDP supported the capitalization of the LWMP of Shijak regarding the experience and good practices collected aiming of analysing, transferring and disseminating good practices. It helps increase the effectiveness of regional and local development […]

[Read More]
pdf 22/12/2017
o (Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË MALËSI E MADHE KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Malësi e Madhe në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI LOKAL PËR MANAXHIMIN E INTEGRUAR NË BASHKINË PUKË KAPITALIZIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA NGA TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE

DLDP “Decentralisation and Local Development Programme” për nga natyra e saj ofron asistencë teknike dhe mbështjetje përmes programveve të cilat krijojnë lidhje bashkëpunumi midis Bashkive në Veri të Shqipërisë, përmirësime cilësore të infrastrukturës, shërbmieve publike etj. DLDP ka mbështetur Bashkinë Pukë në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve duke krijuar terrenin e përshtatshëm për […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat turistike

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia e Shkodrës është zgjeruar dhe tashmë përfshin edhe disa njësi të tjera administrative si: Ana e Malit, Bërdice, Dajc, Guri i zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë. Në drejtim të menaxhimit të mbetjeve, nga njëra anë bashkia e Shkodrës duhet të zgjerojë kufinjtë e shtrirjes […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Sistemi i monitorimit të SHMIMN

Sistemi i monitorimit të SHMIMN

[Read More]
Excel 22/12/2017 Tags: , , , , ,
o (Shqip) Plani dhe mjetet e komunikimit për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane

Në vazhdimësi, faqja e internetit të Bashkia do të jetë një nga mjetet tona më të rëndësishme të komunikimit për të gjitha çështjet, mesazhet përkatëse dhe slogane të rëndësishme për menaxhimin e mbetjeve, informimin dhe të dhënave që lidhen me progresin e caktuar për zbatimin e Planit i cili do të vihet në dispozicion të […]

[Read More]
word, images 22/17/2017 Tags: , ,
o (Shqip) REHABILITIMI I VENDDEPOZITIMIT PUKE 2016

Vend-depozitimi i Pukës ka shërbyer si vendepozitim mbetjesh urbane duke filluar që në muajin gusht të vitit 2012. Grumbullimi i mbetjeve të Bashkisë së Pukës në këtë vend u evidentua si zgjidhje e përkohshme e problemit të mbetjeve urbane. Më parë ato depozitoheshin pa asnjë kriter, disa metra larg nga vendepozitimi në fjalë, duke u […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Studim Fizibiliteti per ndertimin e nje stacioni transferimi

VEND-DEPOZITIMI I MBETJEVE BASHKIAKE Bashkia e Malësisë së Madhe, përbëhet nga 6 NjA (njësi administrative) pas reformës administrative territoriale, filluan të përdorin venddepozitimet ekzistuese, ku NjA-ja Koplik, Kastrat, Shkrel dhe Gruemirë depozitojë mbetjet e tyre, pothuajse një vit më parë që tani. Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet 3 km larg nga qyteti i Koplikut, 1 km […]

[Read More]
pdf 22/12/2017 Tags: , , , ,
o (Shqip) Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

[Read More]
22/12/2017 Tags: , , , ,
o Conference – Territorial Reform and Waste Management

Conference presentation – Territorial Reform and Waste Management  

[Read More]
Powerpoint 16/06/2016 Tags: , ,
o [Read More] pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o [Read More] pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Promoting recycling championship in Shkodra

Shkodra municipality, one of the biggest in Albania, has been supported by dldp in organizing the waste collection system and extending it also in the suburbs of the city. After a long period of hesitations, financial and administrative burdens,this year (2014), municipality of Shkodra has started to dispose the waste in the regional landfill of […]

[Read More]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Feasibility study-recycling championship in 5 Qarks

American Global Consulting was contract by dldp to research the feasibility of developing a sustainable Recycling Championship at Elementary and High School level in 5 Qarks of Albania (Durres, Lezhe, Shkodra, Kukes and Dibra). The goal of the study was to determine the feasibility of the championship, identification of potential actors to be involved, the […]

[Read More]
pdf 08/05/2015
o Benchmarks Indicators for Urban Waste Service Provision

This document presents some initial first efforts to enable the design of several indicators measuring the performance of waste management services at the local level and the performance in terms of the implementation of waste management policies at the central level. Dldp Program (Decentralization and Local Development Program) with an activity of more than 8 […]

[Read More]
pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o Composting in Community

Improper management of waste is a global environmental challenge, because it comes directly from human activity unrestrained. This challenge affects the community and quality of environment in developing countries and emerging economies. However, the challenges facing countries in development, not necessarily are the same with those of developed countries. For Albania one of the challenges […]

[Read More]
pdf 08/05/2015 Tags: ,
o Report on Center of Competence on Solid waste Management meeting

On June 4-5, 2015, dldp organized a workshop with all members of center of competence (CC) on Solid Waste Management (SWM). Objective of this workshop was the presentation and validation of practices developed by dldp in the sector of waste management such as interLGU collaboration, recycling, composting, social inclusion in waste sector, recycling championship and […]

[Read More]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

Prezantimi dhe konsultimin e 4 praktikave të zhvilluara në sektorin e mbetjeve urbane

[Read More]
pdf 15/06/2015 Tags: , , ,
o dldp selects best proposals in waste management sector

dldp selects best proposals in waste management sector

[Read More]
pdf 10/07/2014 Tags: ,
o Consolidated Guideline Solide Waste Cost Tariff

The financial management of the solid waste sector is a challenging issue. In this respect the decentralization and local development program –dldp, in the frame of improving the local governance through better service provisions supports the consolidation of the solid waste management sector at regional and local level in Albania.

[Read More]
pdf 2/10/2014 Tags: , ,
o Training modules 4

Organization Waste Management Stakeholders and Responsibilities-Institutional Arrangements There are a number of different role-players involved in solid waste management provision and the municipality needs to establish a clear institutional map in terms of who is responsible for what in the solid waste management system. The following issues need to be clarified.

[Read More]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Training modules 3

FINANCIAL (ECONOMIC ASPECTS TO WASTE COLLECTION SERVICES) One of the most important issues facing municipalities in the provision of waste/resource management services is the issue of cost recovery. From the perspective of the municipality the recovery of costs represents a key budgetary aim.

[Read More]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Training modules 2

Waste minimization Waste minimization represents a set of approaches, methods, activities and processes aiming the reduction of the volume of waste to be final processed. Recommended at all strategic documents and EU legislation, waste management should follow the following principles, starting from the most preferable to the less one

[Read More]
pdf 2/07/2013 Tags: ,
o Training modules 1

Training modules

[Read More]
pdf 10/25/2013 Tags: ,
o (Shqip) PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word 11/10/2011 Tags: ,
o Samples & Templates – Moduli 4

Samples & Templates – Moduli 4

[Read More]
pdf, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & Templates – Moduli 3

Samples & Templates – Moduli 3

[Read More]
pdf, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & Templates – Moduli 2

Samples & Templates – Moduli 2

[Read More]
pdf, word, ppt 14/04/2014 Tags: , ,
o Recycling center Lezha

Waste Management Plan and the Center for Separation of Recyclable Waste in Lezha In 2011, Municipality of Lezha was declared the winner of a grant fund by dldp for co-financing the project “Development of waste management plan and construction of the separation and recycling center in the Municipality of Lezha”. The project managed to harmonize […]

[Read More]
Word, Pdf 2/21/2012 Tags: ,
o Samples & Templates – Moduli 1

Samples & Templates – Moduli 1

[Read More]
ppt, word 14/04/2014 Tags: , ,
o Samples & templates-Module 1

Samples & templates – Module 1

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: , ,
o Calculation of scenario for recycling

Calculation of scenario for recycling

[Read More]
Excel 5/13/2013 Tags: ,
o (Shqip) Plani Lokal i Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane të Zonës së Plazhit në Komunën Velipojë

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: , ,
o (Shqip) Bashkia Shkoder, Harta

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
pdf 14/04/2014 Tags: ,
o Recycling and tender in Shkodra – Calculation of full scenarios

DLDP is supporting municipality of Shkodër in preparing the new tender for waste management services in the city. DLDP and municipality of Shkodër signed a MoU formalizing such collaboration. Municipality is willing to introduce in the new contract different ways for reducing the waste disposed in the landfill, promote recycling and minimizing the costs of […]

[Read More]
Word 6/05/2013 Tags: , ,
o (Shqip) PLANI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE BASHKIA SHKODËR 2008

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word 14/04/2014 Tags: ,